جک پارکینگی،جک بازویی

مدل: tona 5
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۵ متر و ۶۰۰ کیلوگرم

مدل: tona 4
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۳ متر و ۵۰۰ کیلوگرم

مدل: wingo kit 4024
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۲ متر و ۴۰۰ کیلوگرم

مدل: moby
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۳ متر و ۶۰۰ کیلوگرم

مدل: wingo kit a60 AC
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۲ متر و ۴۰۰ کیلوگرم

مدل: wingo kit 5024
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۳٫۵ متر و ۵۰۰ کیلوگرم

مدل: tona 7
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۷ متر و ۱۷۰۰ کیلوگرم

مدل: tona 4
مورد استفاده: دربهای دو لنگه حداکثر طول درب ۳ متر و ۵۰۰ کیلوگرم